bán bầy cá đĩa size 2-3*** Bán: cá đĩa các loại***cá đĩa bột***giá thể cá đẻ***trứng artemia*** ***plz liên hệ (+84) 986 384 3OO***fb/reddiscus.

Nguồn:https://mcitmc.org/