***bán cặp cá dĩa tuyết đỏ***
Bán: cá đĩa các loại***cá đĩa bột***giá thể cá đẻ***trứng artemia***
***plz liên hệ (+84) 986 384 3OO***fb/reddiscus

Nguồn:https://mcitmc.org/