Sữ dụng tổng hợp 4 phần mềm – ArtiosCAD – Signa Station – Illustrator – Despack for Illustrator Để hoàn thiện 1 mẫu sản phẩm , từ thiết kế khuôn mẫu ,…

Nguồn:https://mcitmc.org/