BẢN CẬP NHẬT ẢNH THÁNG 01| KHỞI MY & KELVIN KHÁNH | 2020

Là video Tổng hợp ảnh của Khởi My và Kelvin Khánh trong tháng. Được cập nhật đều đặng từ Fanpage, Facebook, Instagram của Khởi My và Kelvin Khánh.

Link Facebook cá nhân:
Khởi My:

Kelvin Khánh:

Link Fanpage:
Khởi My:

Kelvin Khánh:

Link Instagram:
Khởi My:

Kelvin Khánh:

#khoimy #kelvinkhanh #bancapnhatanh #khoimyvakelvinkhanh #anhkhoimyakelvinkhanh

Nguồn:https://mcitmc.org/