I. CHẤT HOÁ HỌC 1. Chất dinh dưỡng – Các chất hữu cơ như cacbonhiđrat, prôtêin, lipit … là các chất dinh dưỡng. – Các nguyên tố vi lượng như Zn, Mn, Mo,…

Nguồn:https://mcitmc.org/