VTC | Sinh ra và lớn lên tại Pháp, Vincent Demailly tình cờ đến Việt Nam với công việc là một hoa sĩ thiết kế tự do… rồi dính duyên với cà phê Sài Gòn…

Nguồn:https://mcitmc.org/