Chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến(3 bài) Thu điếu Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, Lá vàng…

Nguồn:https://mcitmc.org/