eSIM là gì mà Apple Watch & Pixel 2 đều dùng? eSIM (electric SIM) là một dạng sim điện tử được thiết kế thay thế cho các loại sim cứng truyền thống mà chúng.

Nguồn:https://mcitmc.org/