Không cần đến iPhone khi chạy bộ, hay hoạt động thể thao. Nhờ esim tích hợp mà nhà mạng Viettel vừa mới cho sử dụng trên các dòng apple watch từ series…

Nguồn:https://mcitmc.org/