Người khác vuốt cho mình hay mình tự vuốt cũng có kết quả làm hạ áp huyết

Lớp học khí công tự chữa bệnh và tập thể dục khí công miễn phí tại
Cộng Đồng Công Giáo VN Montreal
1410 Bélanger, Montreal
Mỗi chiều chủ nhật từ 13:30-17:00h
Liên lạc : Anh Thành Tel 438 879 6109

Nguồn:https://mcitmc.org/