“Đơn sơ hai mảnh tuyệt vời, thân sau vạt trước nên lời nước …

Nguồn:https://mcitmc.org/