Tiêu điểm trang phục liên minh huyền thoại Siêu Phẩm Katarina – PROJECT Katarina. Hình ảnh và hiệu ứng của Siêu Phẩm Katarina – PROJECT Katarina.

Nguồn:https://mcitmc.org/