Sinh Học 9
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2006
Người đọc: Minh Thành
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Bài 1: Menđen và Di truyền học
Bài 2: Lai một cặp tính trạng
Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
Bài 4: Lai hai cặp tính trạng
Bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại
Bài 7: Bài tập chương I
Bài 8: Nhiễm sắc thể
Bài 9: Nguyên phân
Bài 10: Giảm phân
Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh
Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
Bài 13: Di truyền liên kết
Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
Bài 15: ADN
Bài 16: ADN và bản chất của gen
Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
Bài 18: Prôtêin
Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
Bài 21: Đột biến gen
Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắt thể
Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắt thể
Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắt thể (tiếp theo)
Bài 25: Thường biến
Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến
Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến
Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người
Bài 30: Di truyền học với con người
Bài 31: Công nghệ tế bào
Bài 32: Công nghệ gen
Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống
Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
Bài 35: Ưu thế lai
Bài 36: Các phương pháp chọn lọc
Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
Bài 40: Ôn tập phần Di truyền và biến dị
Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
Bài 45 — 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
Bài 47: Quần thể sinh vật
Bài 48: Quần thể người
Bài 49: Quần xã sinh vật
Bài 50: Hệ sinh thái
Bài 51 — 52: Thực hành: Hệ sinh thái
Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
Bài 54: Ô nhiễm môi trường
Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
Bài 56 — 57 Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
Bài 59: Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã
Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
Bài 61: Luật Bảo vệ môi trường
Bài 62: Thực hành: Vận dụng Luật Bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
Bài 63: Ôn tập phần Sinh vật và môi trường
Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp
Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://mcitmc.org

Xem thêm bài viết khác: https://mcitmc.org/giai-tri/